Powrót

REGULAMIN SinglePage.pl

Administrator

Właścicielem marki singlepage.pl oraz administratorem danych jest Agencja Reklamowa ROXART Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów, NIP: 816-170-43-83, Regon: 364704800, KRS: 0000623374

Definicje

Wykonawca - zespół singlepage.pl działający z ramienia firmy Agencja Reklamowa ROXART Sp. z o.o. Zamawiający - osoba lub firma, która złożyła zamówienie poprzez serwis singlepage.pl na wykonanie strony internetowej i podpisała umowę z Wykonawcą. Umowa - umowa na wykonanie strony internetowej zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Regulamin - niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej singlepage.pl. Brief - dokument, w którym Zamawiający wysyła informacje do projektu. Na podstawie tego dokumentu zostaje wykonywany projekt. Lista poprawek - dokument sporządzony przez Zamawiającego, w którym określone są poprawki do projektu. Na jednej liście znajduje się do 10 chronologiczne ułożonych (od góry do dołu projektu, z dodatkowym opisem której strony projektu dotyczą) punktów ze szczegółowym opisem poprawek. Jeden punkt to jedna poprawka.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie strony internetowej o specyfikacji określonej w Ofercie, która jest załącznikiem do Umowy.

Realizacja Przedmiotu Umowy

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania materiałów graficznych w najwyższej jakości (minimalna rozdzielczość 1200x700px oraz 300 dpi) oraz wszystkich logotypów firm w krzywych (pliki pdf, cdr, psd lub ai), a także tekstów w formacie do skopiowania. Wykonawca może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku złej jakości materiałów lub potrzeby przepisywania tekstów ze zdjęć lub materiałów drukowanych. Koszt poprawienia jakości materiałów oraz przepisania tekstów obliczany jest na podstawie szacowanego czasu spędzonego na poprawieniu jakości materiałów oraz przepisywaniu tekstów i ten koszt podany będzie Zamawiającemu przed rozpoczęciem poprawiania jakości materiałów lub przepisywania tekstów.
 2. Wszelkie treści dostarczane przez Zamawiającego, które mają zostać użyte podczas realizacji zleceń zgodnie z Ofertą, która jest załącznikiem do Umowy, muszą być wysyłane w plikach umożliwiających kopiowanie treści. Dopuszczalne formaty: .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .xls. W przypadku braku możliwości skopiowania treści z któregoś z wymienionych formatów, Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia treści w innym pliku, z możliwością ich bezproblemowego skopiowania.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów określonych w niniejszy punkcie drogą elektroniczną (poprzez e-mail) na adres zamowienia@singlepage.pl. Materiały wysłane na inne adresy mailowe nie będą brane pod uwagę podczas realizacji zlecenia. W przypadku plików przekraczających 15MB zalecamy użycie ftp lub serwisów zewnętrznych (np. wetransfer.com).
 4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego w przypadku, w którym Zamawiający nie zgadza się na podniesienie ich jakości lub gdy podniesienie ich jakości jest niewykonalne przez Wykonawcę.
 5. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
 6. Zamawiający ma prawo do wykonywania weryfikacji lub nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.
 7. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 8. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w Umowie.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności. W takim przypadku, założony początkowo czas realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu o liczbę dni opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o przedłużeniu czasu realizacji zleceń w terminie co najmniej jednego dnia roboczego od daty zaplanowanego końca realizacji zlecenia.
 11. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana szacowanego terminu zakończenia prac następuje w przypadku:
  • braku współdziałania Zamawiającego (w tym nieudzielenia Wykonawcy istotnych informacji) w trakcie trwania jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem Umowy, w szczególności nie wykonania przez Zamawiającego w terminie zobowiązań o których mowa w niniejszej Umowie;
  • potrzeby wykonania prac dodatkowych tzn. takich, których wykonania Strony nie przewidywały przy zawarciu niniejszej umowy – nieuwzględnionych w Ofercie, która jest załącznikiem do Umowy;
  • opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu niezbędnych do wykonania Umowy dokumentów tekstowych i graficznych oraz innych materiałów,
  • działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią;
  • gdy Wykonawca z przyczyn, za które nie ponosi winy, nie może wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
  • Zamawiający będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie całości bądź części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Poprawki

 1. W cenę wliczona jest jedna lista poprawek do widoków, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna. Po otrzymaniu kolejnej listy poprawek jest ona weryfikowana i ustalany jest czas na ich wprowadzenie.
 2. Każda ingerencja Zamawiającego, która ma negatywny wpływ na zakodowaną przez Wykonawcę stronę internetową, zostanie dodatkowo wyceniona.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Zamawiającego.
 5. Strona zostaje zakodowana i umieszczona na linku roboczym Wykonawcy. Aby została przeniesiona na domenę docelową konieczna jest akceptacja przez Zamawiającego. Brak akceptacji przeniesienia strony internetowej w ciągu 30 dni od otrzymania linku roboczego do przetestowania lub brak wysłania danych potrzebnych do takiego przeniesienia, spowoduje, że Wykonawca spakuje pliki strony www i wyśle je poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w niniejszej umowie do osoby odpowiedzialnej za kontakt, a realizacja przedmiotu umowy oraz umowa zostaną uznane za zakończone.
 6. Podczas przekazania, strona internetowa posiada najnowszy, dostępny w tym momencie system CMS. Do sprawnego działania strony internetowej należy aktualizować system CMS do najnowszych wersji, poprzez aktualizacje pojawiające się co jakiś czas w panelu. Po przekazaniu strony internetowej wraz z dostępami, za aktualizacje odpowiedzialny jest Zamawiający, wyłączając tym samym z odpowiedzialności Wykonawcę.
 7. Wykonawca przekaże gotowy przedmiot umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego jako kontaktowy.
 8. Umieszczenie strony internetowej lub sklepu internetowego na domenie docelowej jest równoznaczne z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy i jego przekazaniem Zamawiającemu.
 9. W przypadku braku kontaktu ze strony Zamawiającego w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy, a co za tym idzie - braku możliwości zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca uznaje przedmiot umowy oraz samą umowę za zakończone. W przypadku chęci powrotu do realizacji rozpoczętej na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca traktuje ją jako nowa realizacja, która będzie na nowo wyceniona po otrzymaniu niezbędnych informacji i materiałów.

Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie jest określone w Umowie.
 2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Umowie oraz opisie produktów nie są realizowane przez Agencję Reklamową ROXart oraz jeśli są realizowane niezgodnie z postanowieniami Umowy lub/oraz założeniami początkowymi zawartymi w briefie.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres Wykonawcy. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Agencja Reklamowa ROXart zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Agencja Reklamowa ROXart rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Agencja Reklamowa ROXart może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.

Gwarancja

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie strony internetowej wynikające z:
  • wadliwego działania i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania koniecznego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy,
  • zmian w konfiguracji serwera internetowego, jego oprogramowania oraz oprogramowania stanowiska użytkownika,
  • zmian, które Zamawiający dokona samodzielnie, a które nie zostały opisane w poradniku,
  • nieautoryzowanego dostępu do systemu,
  • przerw w dostępie do sieci Internet.
 2. Po upływie 12 miesięcy wszelkie naprawy czy poprawki będą płatne. Koszty ustalane będą indywidualnie na podstawie zgłoszonych awarii i informacji od specjalistów ile czasu zajmie naprawa.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Zmiany osób, numerów i adresów kontaktowych oraz adresów do doręczeń nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
 3. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
 4. Korzystanie z usług singlepage.pl oznacza pełną akceptację regulaminu (dostępnego na stronie internetowej www.singlepage.pl) i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad wynikających z ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Agencja Reklamowa ROXART zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich publikacji na tej stronie internetowej singlepage.pl
 6. Regulamin obowiązuje z dniem jego publikacji 28.03.2019r.
 7. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą formularza kontaktowego pod adresem singlepage.pl